Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového ebooku “Divoká kuchařka, Zelené smoothie a Lesní kuchařka" nebo tištěné knihy "Divoká kuchařka, Zelené smoothie  a Lesní kuchařka" a onlinekurzy "Detox škola - klub" , "Bylinková škola", "Síla fermentace", "Český detox kongres"  (dále jen předmet koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.ceskydetoxkongres.com vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající právnická osoba:

Power For Life LLP, CROWN HOUSE, 27 OLD GLOUCESTER STREET, LONDON, WC1N 3AX, UNITED KINGDOM

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmet koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.ceskydetoxkongres.com. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webových stránek http://www.ceskydetoxkongres.com. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmet koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.ceskydetoxkongres.com/obchodni-podminky., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www.ceskydetoxkongres.com najdete konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající je identifikovanou osobou. 

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

IV. 1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o ., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o

IV. 2 Možnosti plateb:
    1.    Bankovním převodem na korunový účet prodávajícího 

    2.    Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. 


IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV.4 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://www.divokákucharka.de), budou zaslány emailem spolu s ebookem, po uhrazení částky.

IV. 5  Opakované platby

IV.5.1 Opakovaná 30 denní fixní platba
V případě, že předmětem koupě je “Detox škola - klub“ a nebo “Bylinková škola” s pravidelným 30 denním členským poplatkem, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 970 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

IV.5.2 V případě, že předmětem koupě je “Detox škola - klub“ a nebo “Bylinková škola” s pravidelným čtvrtletním (3 měsíčním) členským poplatkem, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 2200 Kč každé 3 měsíce) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 12 měsíců (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

IV.5.3 Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované strhávání plateb.

IV.5.4. Ukončení členství v programu a zrušení automatické platby
Své členství ve Detox škola - klub může kupující kdykoliv ukončit odesláním online formuláře ZDE, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese podpora@detoxskola.cz. Kupující do 24h obdrží e-mailem potvrzení o ukončení členství a zrušení automatické platby. Po doběhnutí předplatného je kupujícímu také ukončen přístup do členské sekce “Detox škola - klub“ a nebo “Bylinková škola

V. Dodání zboží

Předmět koupě v elektronické podobě je dodáván automaticky omažitě po obdržení platby. Tištěné knihy jsou rozesílány na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Cena předmětu koupě je uvedena bez nákladů na dopravu (poštovného).  V objednávkovém formuláři je nutno přidat položku "poštovné" podle místa bydliště.  Zákazník musí zvolit výši poštovného podle místa byliště (ČR nebo ostatní země EU). Bez uhrazených poštovních výdajů nebude objednávka vyřízena.

VI. Reklamační řád

V případě zjištění chyb v našem elektronickém produktu můžete zboží reklamovat na emailové adrese: podpora@detoxskola.cz nebo telefonním čísle 604 890 596.

Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

VII. Odstoupení od smlouvy

VII.1 Za ebook “Divoká kuchařka Síly pro život" prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná bežet následující den po doručení předmetu koupě.

VII.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

VII.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VII.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
a) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpet, podle toho, co nastane dříve.
b) Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

VII.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpet pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

1.     Oznámení o odstoupení od smlouvy


2.    Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
3.    Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu     tohoto zboží (*)


4.    Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


5.    Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


6.    Adresa spotřebitele/spotřebitelů


7.    Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


8.    Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VII.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@divokakucharka.de, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně eknihy. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

VIII. Odpovědnost


VIII.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

IX. Ochrana údajů viz zde.

X. Závěrečná ustanovení

X.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
    .    a)  Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. 

    .    b)  Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). 


XI.2 Účinnost

c) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.5.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.divokakucharka.de popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.divokakucharka.de a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.